FANDOM


local p = {["BJ"] = "Beijing",
      ["TJ"] = "Tianjin",
      ["HE"] = "Hebei",
      ["SX"] = "Shanxi",
      ["NM"] = "Inner Mongolia",
      ["LN"] = "Liaoning",
      ["JL"] = "Jilin",
      ["HL"] = "Heilongjiang",
      ["SH"] = "Shanghai",
      ["JS"] = "Jiangsu",
      ["ZJ"] = "Zhejiang",
      ["AH"] = "Anhui",
      ["FJ"] = "Fujian",
      ["JX"] = "Jiangxi",
      ["SD"] = "Shandong",
      ["HA"] = "Henan",
      ["HB"] = "Hubei",
      ["HN"] = "Hunan",
      ["GD"] = "Guangdong",
      ["GX"] = "Guangxi",
      ["HI"] = "Hainan",
      ["CQ"] = "Chongqing",
      ["SC"] = "Sichuan",
      ["GZ"] = "Guizhou",
      ["YN"] = "Yunnan",
      ["XZ"] = "Tibet",
      ["SN"] = "Shaanxi",
      ["GS"] = "Gansu",
      ["QH"] = "Qinghai",
      ["NX"] = "Ningxia",
      ["XJ"] = "Xinjiang",
      ["HK"] = "Hong Kong",
      ["MC"] = "Macau",
      ["TW"] = "Taiwan"}
 
return p

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.